LamViet
LamViet Company


ANKOM Technology

     Chuyên về thiết bị chiết béo, chiết xơ theo phương pháp túi lọc, đây là phương pháp mới nhất thay thế cho việc sử dụng phường pháp truyền thống.
     Cho phép phân tích đồng thời nhiều mẫu, quá trình phân tích diễn ra trong buồng kín được điều khiển chính xác nhiệt độ, thời gian và không làm ảnh hưởng đến người thao tác. Thời gian phân tích nhanh, tiết kiệm chi phí/mẫu.

Được sự tin tưởng của ANKOM Technology, công ty Lâm Việt là nhà phân phối duy nhất của ANKOM tại thị trường Việt Nam, Lao & Cambodia.

Tham khảo thêm tại: www.ankom.com

Video demo tại: http://www.youtube.com/user/AnkomTechnology#p/u/1/MOtf1G9fxkw

DANH SÁCH SẢN PHẨM