LamViet
LamViet Company


Bertin Instruments

Bertin Instruments là công ty chuyên về sản xuất máy nghiền mô dùng cho phân tích, kiểm nghiệm lĩnh vực gen, tế bào.

DANH SÁCH SẢN PHẨM