LamViet
LamViet Company

Bếp đun bình cầu

Bếp đun bình cầu - bep dun binh cau

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bếp đun bình cầu
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
E 05 (dùng cho bình cầu 50ml)
E 101 (dùng cho bình cầu 100ml)
E 102 (dùng cho bình cầu 250ml)
E 103 (dùng cho bình cầu 500ml)
E 104 (dùng cho bình cầu 1000ml)
E 105 (dùng cho bình cầu 2000ml)
E 106 (dùng cho bình cầu 3000ml)
E 107 (dùng cho bình cầu 5000ml)
E 108 (dùng cho bình cầu 10000ml)
E 109 (dùng cho bình cầu 20000ml)
 

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DM 601 (dùng cho bình cầu 100ml)
DM 602 (dùng cho bình cầu 250ml)
DM 603 (dùng cho bình cầu 500ml)
DM 604 (dùng cho bình cầu 1000ml
DM 605 (dùng cho bình cầu 2000ml)
DM 606 (dùng cho bình cầu 3000ml)
DM 607 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Bếp đun bình cầu có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
ES 301 (dùng cho bình cầu 100ml)
ES 302 (dùng cho bình cầu 250ml)
ES 303 (dùng cho bình cầu 500ml)
ES 304 (dùng cho bình cầu 1000ml)
ES 305 (dùng cho bình cầu 2000ml)
ES 306 (dùng cho bình cầu 3000ml)
ES 307 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DMS 631 (dùng cho bình cầu 100ml)
DMS 632 (dùng cho bình cầu 250ml)
DMS 633 (dùng cho bình cầu 500ml)
DMS 634 (dùng cho bình cầu 1000ml)
DMS 635 (dùng cho bình cầu 2000ml)
DMS 636 (dùng cho bình cầu 3000ml)
DMS 637 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DMSD 631 (dùng cho bình cầu 100ml)
DMSD 632 (dùng cho bình cầu 250ml)
DMSD 633 (dùng cho bình cầu 500ml)
DMSD 634 (dùng cho bình cầu 1000ml)
DMSD 635 (dùng cho bình cầu 2000ml)
DMSD 636 (dùng cho bình cầu 3000ml)
DMSD 637 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EAM 9201-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAM 9202-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAM 9203-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAM 9204-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAM 9201-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAM 9202-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAM 9203-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAM 9204-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EAMC 9301-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMC 9302-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMC 9303-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMC 9304-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMC 9301-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMC 9302-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMC 9303-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMC 9304-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EAMD 9401-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMD 9402-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMD 9403-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMD 9404-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMD 9401-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMD 9402-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMD 9403-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMD 9404-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu có khuấy từ nhiều vị trí
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EAMS 9501-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMS 9502-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMS 9503-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMS 9504-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMS 9501-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMS 9502-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMS 9503-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMS 9504-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
 

 

Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EAMDS 9601-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDS 9602-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMDS 9603-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDS 9604-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMDS 9601-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDS 9602-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMDS 9603-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDS 9604-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

 

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EAMDSD 9701-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDSD 9702-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMDSD 9703-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDSD 9704-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMDSD 9701-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDSD 9702-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMDSD 9703-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDSD 9704-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

 

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao (không bộ điều khiển nhiệt)
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
MHT 403C (dùng cho bình cầu 500ml)
MHT 404C (dùng cho bình cầu 1000ml)
MHT 405C (dùng cho bình cầu 2000ml)
MHT 406C (dùng cho bình cầu 3000ml)
MHT 407C (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Heating mantles (dùng cho bình cầu)
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
C 05 (dùng cho bình cầu 50ml)
C 401 (dùng cho bình cầu 100ml)
C 402 (dùng cho bình cầu 250ml)
C 403 (dùng cho bình cầu 500ml)
C 404 (dùng cho bình cầu 1000ml)
C 405 (dùng cho bình cầu 2000ml)
C 406 (dùng cho bình cầu 3000ml)
C 407 (dùng cho bình cầu 5000ml)
C 408 (dùng cho bình cầu 10000ml)
C 409 (dùng cho bình cầu 20000ml)

 

Heating mantles
Model tùy chọn
A 201 (dùng cho bình cầu 100ml)
A 202 (dùng cho bình cầu 250ml)
A 203 (dùng cho bình cầu 500ml)
A 204 (dùng cho bình cầu 1000ml)
A 205 (dùng cho bình cầu 2000ml)
A 206 (dùng cho bình cầu 3000ml)
A 207 (dùng cho bình cầu 5000ml)
AB 201 (dùng cho beaker 100ml)
AB 202 (dùng cho beaker 250ml)
AB 203 (dùng cho beaker 500ml)
AB 204 (dùng cho beaker 1000ml)
AB 205 (dùng cho beaker 2000ml)
AB 206 (dùng cho beaker 3000ml)
AB 207 (dùng cho beaker 5000ml)
 

Bếp đun beaker
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
EH 101 (dùng cho beaker 100ml)
EH 102 (dùng cho beaker 250ml)
EH 103 (dùng cho beaker 500ml)
EH 104 (dùng cho beaker 1000ml)
EH 105 (dùng cho beaker 2000ml)
EH 106 (dùng cho beaker 3000ml)
EH 107 (dùng cho beaker 5000ml)
EH 108 (dùng cho beaker 10000ml)
EH 109 (dùng cho beaker 20000ml)
EBH 108 (dùng cho beaker 10000ml)
EBH 109 (dùng cho beaker 20000ml)
 

Bếp đun beaker kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DMB 601 (dùng cho beaker 100ml)
DMB 602 (dùng cho beaker 250ml)
DMB 603 (dùng cho beaker 500ml)
DMB 604 (dùng cho beaker 1000ml)
DMB 605 (dùng cho beaker 2000ml)
DMB 606 (dùng cho beaker 3000ml)
DMB 607 (dùng cho beaker 5000ml)
 

Bếp đun beaker có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
ESB 301 (dùng cho beaker 100ml)
ESB 302 (dùng cho beaker 250ml)
ESB 303 (dùng cho beaker 500ml)
ESB 304 (dùng cho beaker 1000ml)
ESB 305 (dùng cho beaker 2000ml)
ESB 306 (dùng cho beaker 3000ml)
ESB 307 (dùng cho beaker 5000ml)
 

Bếp đun beaker kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DMSB 631 (dùng cho beaker 100ml)
DMSB 632 (dùng cho beaker 250ml)
DMSB 633 (dùng cho beaker 500ml)
DMSB 634 (dùng cho beaker 1000ml)
DMSB 635 (dùng cho beaker 2000ml)
DMSB 636 (dùng cho beaker 3000ml)
DMSB 637 (dùng cho beaker 5000ml)
 

Bếp đun beaker khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DMSDB 631 (dùng cho beaker 100ml)
DMSDB 632 (dùng cho beaker 250ml)
DMSDB 633 (dùng cho beaker 500ml)
DMSDB 634 (dùng cho beaker 1000ml)
DMSDB 635 (dùng cho beaker 2000ml)
DMSDB 636 (dùng cho beaker 3000ml)
DMSDB 637 (dùng cho beaker 5000ml)
 

Heating mantles (dùng cho beaker)
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
CB 401 (dùng cho beaker 100ml)
CB 402 (dùng cho beaker 250ml)
CB 403 (dùng cho beaker 500ml)
CB 404 (dùng cho beaker 1000ml)
CB 405 (dùng cho beaker 2000ml)
CB 406 (dùng cho beaker 3000ml)
CB 407 (dùng cho beaker 5000ml)
CB 408 (dùng cho beaker 10000ml)
CB 409 (dùng cho beaker 20000ml)
 

Heating Tapes and Cords (without controller)
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
HT 2506 (rộng 25 x dài 600mm)
HT 2510 (rộng 25 x dài 1000mm)
HT 2515 (rộng 25 x dài 1500mm)
HT 2520 (rộng 25 x dài 2000mm)
HT 2525 (rộng 25 x dài 2500mm)
HT 2530 (rộng 25 x dài 3000mm)
HC 1206 (rộng 12 x dài 600mm)
HC 1210 (rộng 12 x dài 1000mm)
HC 1215 (rộng 12 x dài 1500mm)
HC 1220 (rộng 12 x dài 2000mm)
HC 1225 (rộng 12 x dài 2500mm)
HC 1230 (rộng 12 x dài 3000mm)
_____________________________________

Công ty Khoa học Kỹ thuật Lâm Việt

www.lamviet.com | Tel: 028.62522.486/490 | lamviet@lamviet.com

Văn phòng: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng trưng bày: Bùi Công Trừng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tags: Bep-gia-nhiet

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com